مبدل و منبع کویلی

مبدل حرارتی

,
مبدل حرارتی فرآیند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای متفاوت، که توسط دیواره جامدی از هم جداشده اند، در بسیاری از کاربرد های صنعتی و مهندسی روی میدهد. وسیله ایی که برای تبادل این گرما به کار میرود، مبدل حرارتی مینامند. مبدل های حرارتی از تجهیزات بسیا…