دیگ بخار

تشکیل رسوب بر روی سطح حرارت خوار مجاور آب در دیگ بخار.، بعلت تماس ناخالصی های موجود در آب دیگ بخار با سطوح داغ آن می باشد. رسوب زدایی دیگ بخار

از میان این ناخالصی ها مهمترین آنها عبارتند از کلسیم (Ca)، منیزیم(Mg)و سیلیس (Sio₂).

در زمینه رسوب بستن سطوح حرارتی دیگ بخار دو ایراد مشخص به شرح زیر ظاهر می گردد:

  •  رسوب یک عایق مؤثر حرارتی است.، درجه هادی نبودن این رسوب تا مقداری با وزن مخصوص آن متغیر است. وجود رسوب با ضخامت قابل ملاحظه، به معنای جذب کمتر حرارت بوسیله آب می باشد. که در نتیجه به افت بازدهی دیگ منجر می گردد.
  • به علت این حقیقت که رسوب از نظر هدایت حرارتی ناتوان است.، سطوح حرارتی که از یک طرف بدین طریق عایق شده. و از طرف دیگر در معرض گازهای داغ قرار دارند ممکن است. سریعاً به درجه حرارت بالای خطرآوری برسند که در این حالت.، شکافتگی لوله ها و حتی پوسته دیگها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تشکیل رسوب

تشکیل رسوب غالباً با میزان تبخیر ، ازدیاد می یابد. از این رو رسوبات در محل هایی که دمای دود مقدار حداکثر خود را دارد. سنگین تر و متراکم تر است. رسوب در دیگهای بخار لوله دودی جدی تر و مسئله دارتر است. و یک روکش از رسوب به ضخامت 5/1 میلی متر بر روی لوله های دیگهای بخار لوله آب. که در معرض حرارت تابشی قرار دارند ممکن است منجر به نقص لوله شود.، در حالی که رسوبات به مراتب سنگین تر بر روی لوله های دیگ های بخار لوله دودی باعث. افت بازدهی می شود، لیکن موجب خطر نیستند. دلیل این تفاوت این است که لوله های نوع اخیر.، حرارت خود را از طریق مکانیزم انتقال حرارتی جابجایی و نه بوسیله تابش کسب می کنند.

وجود رسوبات سنگین معمولاٌ نمایانگر بی توجهی می باشد.، چون این رسوبات می توانند در اکثر موارد با تصفیه کامل اّب از بین بروند.در محل هایی که رسوب به ضخامت قابل ملاحظه ای تشکیل شده.، بایستی اقداماتی جهت برداشتن آنهابه عمل آید و در حالتی که دیگ بخار تمیز است. بایستی گامهای مناسبی جهت جلوگیری از تکار تشکیل رسوب برداشته شود. رسوب می تواند عمل صحیح سیستم های کنترل را مانع شده و یا در آنها ایجاد اختلال نماید. و حتی در شیرهای اطمینان ارتباط های ضروری را سد کرده و باعث شود .که شیر فوق و یا سیستم کنترل بچسبند. علت اولیه نقصهای شیر اطمینان عبارتست از تشکیل رسوب در حول و حوش نشیمن.، که باعثچسبیدن شیر در وضعیت بسته می شود.

مقاله :  کاربرد دیگ روغن داغ

تشکیل رسوب

یک برنامه منظم آزمایش شیرها نقصهایی از این قبیل را مانع خواهد شد. وجود روغن در دیگهای بخار ایجاد وضعیت خطرناک می نماید. روغن یک عایق حرارتی عالی است و حضور آن بر روی سطوح حرارتی که در معرض دماهای بالا هستند.، ممکن است منجر به دمای زیاد فلز شده و به دیگ صدمه وارد نماید. جمع شدن روغن در دیگ بخار معمولاً در مواردیست که از بخار خروجی موتورهای سیلندر پیستونی استفاده شود. و بخار خروجی از این موتورها را پس از مایع کردن. دوباره بعنوان آب مصرفی وارد سیستم آب تغذیه دیگ نمایند.

روغن ممکن است از طریق منبع آب خام وارد سیستم دیگ بخار گردد. روغن را می توان با جوشاندن آن همراه با کربنات سدیم و سود سوزآور از سیستم آب دیگ حذف کرد. برای این کار یک پوند از هر یک از این ترکیبات را برای هر 1000 پوند آب بکار برده و دیگ بخار را در فشار 5pslتنظیم و به عمل جوشاندن به مدت 2 تا 3 روز ادامه   می دهند سپس دیگ را تخلیه و آن را با آب تازه به طور کامل شستشو داده و مجدداً سطوح داخلی را بررسی  می نمایند .

خوردگی :

مقدار PHآب معیاری جهت اسیدی یا قلیایی آن بوده و طبیعاً تأثیر مستقیمی بر خواص مواد خورنده دارد. تأثیر زیان آور خوردگی ناشی از سرعت نفوذ آن است. خوردگی هایی که بر نواحی زیادی از دیگ بخار تأثیر می گذارد احتمالاً سرعت زیادی نسبت به خوردگی موضعی در نواحی کم ندارد . خوردگی های نوع اول گاهی اوقات بسختی مشاهده میشوند. و ممکن است تا مقدار خطرناکی گسترش یابد. خوردگی موضعی امکان دارد. به یکی از اشکال چاله ای یا شیاری خود را نشان دهد. خوردگی چاله ای میتواند به شکل و اندازه سر سوزن و یا اندازه یک سکه 10 ریالی باشد. خوردگی شیاری در حقیقت ترکیبی از خوردگی موضعی و تمرکز تنش است. این نوع خوردگی معمولاً مجاور درزهای پرچ شده و یا نقاطی که دارای شیب ناگهانی در ضخامت هستند روی می دهد.

مقاله :  تجهیزات مکانیکی دیگ آب گرم

خوردگی ناشی از خاکستر سوخت مایع :

از جمله ترکیبات حاوی وانادیوم Vو گوگرد S تجزیه شده و با اکسیژن ترکیب می شوند. اکسیدهای فرار حاصله همراه با دود (گازهای حاصل از احتراق) منتقل می گردند. سدیم که معمولاً در سوختهای مایع بصورت کلرور حضور دارد با اکسید گوگرد ترکیب شده و تشکیل سولفات می دهد. در ضمن پنتااکسیدوانادیوم (V₂O₅)بصورت گاز نیمه سیال بر روی دیواره های کوره، و غیره قرار می گیرند- بخصوص در ناحیه هائیکه درجه حرارت بالا باشد(این مورد بیشتر در دیگهای بخار لوله آبی صدق می کند). اکسید سدیم با پنتااکسیدوانادیوم ترکیب شده و تشکیل ترکیبات کمپلکس (بخصوص وانادات n Na₂O.V₂O₅، وانادات وانادیل (nNa₂O.V₂O₄.mV₂O₅می دهد.

بعضی از این ترکیبات کمپلکس دارای درجه حرارت ذوب تا حدود 249 درجه سانتیگراد بوده.، که نه تنها سطوح لوله و یا کوره را می پوشانند. بلکه فعالانه موجب خوردگی آنها نیز می گردند. گدازه با ضخامت متعادل (از 3 تا 6 میلیمتر) در کوره های آزمایشی و تجربی. در طول مدت زمان کوتاهی حدوداً تا 100 ساعت نیز تشکیل یافته است.رسوب زدایی دیگ بخار

خوردگی

این گدازه لوله ها را عایق می کند، که منجر به ازدیاد دمای خود گدازه شده. و این امر موجب افزایش میزان خوردگی و  همچنین مسببی برای ته نشینی بیشتر خاکستر می شود. رسوبات  گدازه های ضخیمتر منتهی به خورندگی بیشتری می شود.، که این ناشی از درجه حرارت بالاتر خود گدازه و وجود ماده خورنده بیشتر می باشد. بهرحال درجه حرارت های بالاتر گدازه باعث می شود که این ماده سیالیت بیشتری پیدا کند.، از این رو مشخص می شود که چرا این گونه مواد آسانتر در سطوح عمودی جریان پیدا می کنند.، و بنابراین معمولاً در گوشه ها و بر روی سطوح موازی ایجاد می گردند.

مقاله :  کارایی دیگ بخار

این نوع خوردگی بر روی کلیه فولادهای آلیاژی ساختمانی مؤثر است حتی مواد ضد خوردگی عالی از قبیل  آلیاژ های  60Cr- 40 Ni)و  (50Cr- 50 Niکه غالباً جهت تکیه گاه های بخار داغ کن (SUPER HEATER)بکار می روند نیز ایمن نیستند. بعلاوه مواد نسوز غیر فلزی که جهت روکش کردن کوره بکار می روند، نیز مورد حمله گدازه وانادیومی قرار می گیرند.

کنترل خوردگی

خوردگی در ناحیه دود ( در دیگهای بخار لوله دودی داخل لوله و در دیگهای لوله آب خارج لوله ) .بندرت از همه جهت می تواند حذف شود. واضح است که اگر مواد قلیایی و گوگرد از ذغال سنگ و یا وانادیوم و گوگرد. از سوختهای مایع قبل از احتراق  می توانستند خارج شوند، خوردنی در این ناحیه بمقدار عظیمی از بین می رفت. بهرحال، هر چند روشهای معینی جهت خروج این مواد از سوختهای فوق وجود دارند.، معهذا این روشها گرانقیمت و نسبتاً بی اثر هستند. کاهش خوردگی در این ناحیه توسط یکی از شیوه های زیر می تواند انجام گیرد. که بر حسب درجه مؤثر بودنشان مطرح گردیده :رسوب زدایی دیگ بخار

  1. انتخاب سوخت
  2. کنترل احتراق
  3. طراحی و ساخت دیگ بخار
  4. خارج کردن متناوب خاکستر
  5. استفاده از مواد افزودنی به سوخت

غالباً لازم است که چند مورد از موارد فوق به کار گرفته شود

جهت مشاوره با تیم فنی بخار شعله خراسان تماس بگیرید:

09128978600

09152073141

05135415050

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.