مقاله روش تعیین راندمان دیگ بخار با توجه به اینکه معیار مصرف انرژي در مورد دیگهاي بخار بر اساس راندمان حرارتی در نظر گرفته شده است، در اندازه گیري راندمان دیگ بخار، میبایست از روش بالانس انرژي(غیر مستقیم) بر مبناي آخرین ویرایش کد ASME PTC 4استفاده گردد. در این روش، از معادله بالانس انرژي جهت تعیین راندمان استفاده میشود

تلفات + خروجی = سایر انرژيهاي ورودي + انرژي سوخت

شرایط کاري دیگ هاي بخار در زمان آزمون

در خصوص دیگهاي بخار جدید و در حال کار، شرایط ایزو (دمـاي ،15/5oCفـشار 1 Atmو رطوبـت 60 درصد)، شرایط آزمون مرجع بوده و جهت محاسبه راندمان، میبایست شرایط آزمون دیگ بخـار، نـسبت بـه شرایط مرجع تصحیح گردد

بار کاري دیگهاي بخار در زمان آزمون

در خصوص دیگهاي بخار جدید، بار کاري جهت انجام آزمون، ماکزیمم بار کـارکرد پیوسـته ( MCR1)و در خصوص دیگهاي بخار در حال کار، بار کاري جهت انجـام آزمـون در محـدوده 50درصـد تـا 100درصـد ماکزیمم بار کارکرد پیوسته (MCR)میباشد.

معیار مصرف انرژي دیگهاي بخار موجود

به منظور تعیین معیار مصرف انرژي و مرجع گذاري بازدهی انرژي در دیگهاي بخار، از روش Decimal و تحلیل آماري بر روي دیگهاي بخار در حال بهره برداري استفاده شده است. به این ترتیب حد پایین معیار مصرف انرژي براي دیگهاي بخار لوله آبی، راندمان ناخالص 75درصد و براي دیگهاي بخار لوله آتشی،راندمان ناخالص 74درصد میباشد.

برچسب انرژي

برچسب انرژي صفحهاي حاوي اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی بویلر و مقایسه آن با معیارها و مشخصات فنی مصوب است(به شکل 2مراجعه شود)
اطلاعات مندرج برروي برچسب باید به صورت خوانا و واضح باشد. برچسب باید برروي دستگاه در محلی نصب شود که به راحتی قابل رویت باشد

مقاله :  فیلترشنی

موارد مندرج در برچسب

هر یک از نشانه هاي داده شده در شکل 3به صورت زیر معرفی میشوند:
1 – علامت استاندارد و نام برچسب؛
2 – گرید انرژي دیگ بخار (به بند 6مراجعه شود)؛
3 – راندمان احتراق ناخالص دیگ بخار (به بند 4مراجعه شود)؛
4 – کاربرد دیگ بخار(نیروگاهی / غیر نیروگاهی)؛
5 – نوع دیگ بخار (ري هیتردار / صنعتی)؛
6 – ساختار دیگ بخار (لوله آبی / لوله آتش)؛
7 – نوع سیستم کنترل احتراق دیگ بخار (اندازهگیري تنظیمی / تنظیم مکانیکی)؛
8 – ظرفیت تولید بخار بر حسب ton/hr؛
9 – فشار بخار تولیدي دیگ بخار بر حسب barg؛
10- محل نصب دیگ بخار؛
11 – سازنده دیگ بخار؛
12 – سال ساخت دیگ بخار.
یادآوري 1گروه بازده مصرف انرژي توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بر اساس نتایج آزمون بدست آمده، تعیین و به سازنده اعلام میشود.
یادآوري 2نام سازنده، ساختار، نوع دستگاه و ….. باید بر اساس اطلاعات مندرج در پلاك مشخصات دستگاه بر روي بر
چسب درج شود.

ابعاد برچسب

ابعاد برچسب باید مطابق شکل 4باشد.

رنگهاي مورد استفاده

رنگهاي مورد استفاده بر روي برچسب انرژي بر اساس رنگهاي اصلی چاپ(روش CMYK)و به رنگهاي

  • فیروزه اي (Cyan  )
  • زرشکی روشن (Magenta )
  • زرد  (Yellow)
  • سیاه (Black )

با ترکیب درصدهایی از رنگهاي فوق شکل کلی بر چسب رنگی حاصل میشود. ترکیب قرار گرفتن رنگها نیز به صورت CMYKاست .به طور مثال 07X 0بیانگر آن است که صفر درصد فیروزهاي، 70درصد زرشکی روشن، 100درصد زرد و صفر درصد سیاه با یکدیگر ترکیب شده اند، بر این اساس هرکدام از ردهها با کدهاي رنگی زیر مشخص میشوند:
پیکانها:
X0X0 :1
70X 0 :2
30X 0 :3
00X 0 :4
03X 0 :5
07X 0 :6
0XX 0 :7

مقاله :  سیستم گرمایشی دیگ روغن داغ

جهت مشاوره با تیم فنی بخار شعله خراسان تماس بگیرید:

09128978600

09152073141

05135415050